ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η Επιχείρηση DROP-N. ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ είναι μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και την εμπορία εξοπλισμού άρδευσης και μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις με σειρά προϊόντων ειδικά κατασκευασμένα για κάθε περίπτωση. Η φιλοσοφία και κουλτούρα της εταιρείας σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της, των υπηρεσιών της και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν το έναυσμα για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

• Nα φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.

• Nα ικανοποιεί τις απαιτήσεις / προσδοκίες των πελατών.

• Nα αντιμετωπίζει τις απειλές και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.

• Nα λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

• Nα εναρμονίζεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τις διμερής ενυπόγραφες συμφωνίες, καθώς και με κάθε άλλου είδους απαίτηση συμμόρφωσης έχει κοινοποιηθεί από την πολιτεία.

• Nα πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.


Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν τους πυλώνες για:

• Τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλες οι απειλές και ευκαιρίες, οι περιβαλλοντικές πλευρές, καθώς και κάθε υποχρέωση συμμόρφωσης, θέτοντας με αυτό τον τρόπο τις κατάλληλες ενέργειες για τη διαχείρισή τους.

• Τη διάθεση όλων των ανθρώπινων πόρων, καθώς και των απαραίτητων υλικοτεχνικών πόρων.

• Την υλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των πόρων προς όφελος του συνόλου.

• Την προώθηση λύσεων με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη, την πράσινη ανάπτυξη καθώς και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

• Την επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης, αλλά και της καθιέρωσης ενεργειών πρόληψης / αποφυγής δυσμενών καταστάσεων και υλοποίησης δράσεων βελτίωσης.

• Την παρακολούθηση της επίδοσης του Συστήματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Η DROP-N. ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ Δραστηριοποιείται μέσα στο γενικό πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο και θέλει να υπηρετεί. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδίασε το Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο και εφαρμόζει με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η παρούσα πολιτική είναι θεσμικό εργαλείο για τη λειτουργία της εταιρείας, διαθέσιμη σε όποιον την ζητήσει και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανασκόπησης της Διοίκησης ή και όποτε κριθεί απαραίτητο.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Θεοφύλακτος Κιοσίδης


Top