ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Μεταξύ άλλων, στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s)η DROP SA πέτυχε τη δημιουργία μιας νέας σειράς προϊόντων με ειδικό προσανατολισμό στο περιβάλλον.


Η ECO-Green Line μείωσε τα μη ανακυκλώσιμα υλικά, ελαχιστοποίησε τις πρώτες ύλες και βελτίωσε τη διαδικασία παραγωγής. Αυτές οι βελτιώσεις κάνουν τη νέα Eco-Green Line όχι μόνο περισσότερο ανταγωνιστική αλλά και με υψηλότερα περιβαλλοντικά οφέλη.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική δέσμευση της εταιρείας μας, παράλληλα με την ποιότητα των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης και των προϊόντων/ υπηρεσιών που παρέχει. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία DROP Α.Ε. αναλαμβάνει τη δέσμευση εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα , προκειμένου να επιβεβαιώνεται η επίτευξή τους, η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η συμμόρφωσή τους με την Περιβαλλοντική Πολιτική.
Μερικά από τα περιβαλλοντικά προγράμματα διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία είναι:

• Ανακύκλωση Σίδηρου

• Ανακύκλωση PVC

• Ανακύκλωση Χαρτιού

• Ανακύκλωση Ανοξείδωτου

• Ανακύκλωση Μπρούτζου

• Ανακύκλωση Χαλκού

• Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας

• Ανακύκλωση υγρών και στερεών οξέων

Top